top of page

İlk Türk-İslam Devletleri Çözümlü Sorular

ilk-turk-islam-devletleri-cozumlu-sorular

Soru  1:

Türklerin İslamiyet’i benimseyip kabul etme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A)  Türklerin inandığı Gök Tanrı inancında da İslamiyet’te de Tek bir yaratıcıya inanılması

B) Türklerin cihan hâkimiyeti anlayışının İslamiyet’teki cihat anlayışına benzemesi

C) İslamiyet’in hoş görülü bir din olması

D) Göktanrı inancında olduğu gibi İslamiyet’te de cennet ve cehennem olması

E) Emevilerin uyguladığı devlet politikası

Çözüm:

Emevilerin uyguladığı Irkçı bir politika olan Mevali politikası yüzünden Türkler İslamiyet’ten uzak durmuşlardır. Türkler Abbasiler döneminde İslamiyet’i benimseyip kabul etmişlerdir.  Cevap: E

Soru  2:

Karluk, Çigil, Yağma ve Tuhsi ismindeki boyların birleşmesiyle oluşan Karahanlı devletinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kutluk Kağan

B) Alp Tegin

C) Bilge Kül Kadir Han

D) Kutluk Bilge Kül Kağan

E) Gazneli Mahmut

Çözüm:

Alp Tegin, Gazneli devletinin kurucudur.

Gazneli Mahmut, Gazneli devletinin en parlak dönemini yaşatan hükümdardır.

Kutluk Kağan, II. Köktürk devletinin kurucusudur. 

Kutluk Bilge Kül Kağan, Uygur devletinin kurucudur.

Bilge Kül Kadir Han, soruda sorulan Karahanlı devletinin kurucusudur. Cevap: C


Soru  3:

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu devleti hükümdarı Sultan Alparslan döneminde yapılan Malazgirt savaşının sonuçlarından biri değildir?


A) İlk Çağ bitip, Orta Çağ başlamıştır.

B) Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış oldu.

C) Haçlı seferlerinin başlamasına neden oldu.

D) Dünyada ilk defa bir Bizans hükümdarı, Müslüman bir hükümdara esir düşmüştür.

E) Anadolu’daİlk defa Türk-İslam devletleri kuruldu.

Çözüm:

İlk Çağın bitip Orta Çağın başlaması Kavimler göçüsünün sonuçlarındandır. Cevap: A

Soru  4:

I.   İsmini kurulduğu bölgeden almıştır

II.  İlk Hükümdarı Anuş Tigin'dir.

III. Kendilerini Büyük Selçuklu devletinin varisleri olarak görmektedirler.

Yukarıdakileri özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Babürler

B) Memlükler

C) Karahanlılar

D) Harzemşahlar

E) Gazneliler

Çözüm:

Soruda özellikleri verilen devlet Harzemşahlar'dır. Cevap: D

Soru  5:

Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini alan Karahanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Satuk Buğra Han

B) Alp Tigin

C) Çağrı Bey

D) Yusuf Kadir Han

E) Gazneli Mahmut

Çözüm:

Selçuk Bey ve Çağrı Bey Büyük Selçuklu hükümdarlarındandır. Kutluk Bilge Kül Kağan, Karahanlı devletinin kurucusudur. Yusuf Kadir Han, Karahanlı devletinin en parlak dönemini yaşayan hükümdardır. Soruda sorulan Müslüman olduktan sonra Abdülkerim ismini alan Karahanlı hükümdarı, Satuk Buğra Han'dır.  Cevap: A

Soru  6:

Mısırda kurulan ilk Türk-İslam devleti ve Son Türk-İslam devleti aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) İhşidiler - Tolunoğulları 

B) Memlukler - Tolunoğulları 

C) Tolunoğulları - Memlukler

D) Tolunoğulları - Eyyubiler

E) Eyyubiler - İhşidiler 

Çözüm:

Mısırda sırayla Tolunoğulları, İhşidiler(Akşitler), Eyyubiler ve Memlükler kurulmuştur.  Soruda bize ilk ve son kurulan Türk-İslam devletlerini sorduğu için doğru cevap olarak Tolunoğulları ve Memlukler'i alıyoruz. Cevap: C

Soru  7:

Gazneli Mahmut, Biruni için ne söylemiştir?


A) Gaznenin mücevheri

B) Dünyanın en yakışıklısı

C) En sevdiğim insan

D) Sarayımın en değerli hazinesi

E) Dünyanın en akıllısı

Çözüm:

Gazneli Mahmut, Biruni için "Sarayımın en değerli hazinesi" demiştir. Cevap: D

Soru  8:

Aşağıdakilerden hangisi 1040 yılında kurulan Büyük Selçuklu devletinin özelliklerindendir?


A) Türk tarihindeki ilk düzenli posta teşkilatını kurmuşlardır.

B) Gulam sistemini ilk defa kullanmaya başlamışlardır

C) Semerkant medreseleri önemli eserlerindendir

D) Orta Asya’da İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir

E) Resmi dil olarak Farsçayı kullanmışlardır

Çözüm:

Büyük Selçuklu devleti resmi dil olarak Farsçayı kullanmıştır. Diğer seçeneklerde verilen özellikler, Karahanlı devletinin özellikleridir. Cevap: E

Soru  9:

Aşağıdakilerden hangisi İran’dakurulan ve Abbasi devletine son veren Moğol devletidir?


A) Altın Orda Devleti

B) Akkoyunlular

C) İlhanlı Devleti

D) Babürler

E) Timur İmparatorluğu

Çözüm:

Altın Orda Devleti, Kubilay Hanlığı, Çağatay Hanlığı ve  İlhanlı Devleti Moğol devletleridir. Bunlar arasında, İran’da kurulan ve Abbasi devletine son veren Moğol devleti İlhanlı Devleti'dir Cevap: C

Soru10:

Aşağıdakilerden hangisi Mısırda son kurulan devlet olan Memlüklere ait savaşlardan değildir?


A) Malazgirt

B) Ayn Calud

C) Elbistan

D) Mercidabık

E) Rİdaniye

Çözüm:

Memlükler; Ayn Calud ve Elbistan savaşlarını Moğollarla yapmışlardır, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını ise Osmanlı devletiyle yapmışlardır. Malazgirt savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans İmparatorluğu arasında olmuş bir savaştır. Cevap: A


Soru11:

İlk Türk İslam devletlerinden olan Karahanlı ve Gazneli devletlerinin kurucuları sırayla aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bilge Kül Kadir Han - Gazneli Mahmut

C) Satuk Buğra Han - Alp Tigin

C) Bilge Kül Kadir Han -Alp Tigin

D) Satuk Buğra Han - Melikşah

E) Bilge Kül Kadir Han - Gazneli Mahmut

Çözüm:

Karahanlı devletinin kurucusu, Bilge Kül Kadir Han; Gazneli devletinin kurucusu Alp Tigin'dir. Cevap: C

Soru12:

İlk Türk-İslam devletlerinden olan Timur devleti 1402 yılında yapılan Ankara savaşını hangi Türk devletiyle yapmıştır?


A) Harzemşahlar

C) Moğol İmparatorluğu

C) Anadolu Selçuklu Devleti

D) Gazneliler

E) Osmanlı Devleti

Çözüm:

Timur devleti Ankara savaşını Osmanlı devletiyle yapmıştır. Ayrıca bu savaş sonucunda Osmanlı devleti Fetret Devrine girmiştir. Cevap: E

Soru13:

Karadeniz’in kuzeyinde hâkimiyet sağlamış, Batu Han tarafında kurulan ve Timur tarafında hâkimiyetlerine son verilen Moğol devleti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Altın Orda Devleti

B) Babürler

C) İlhanlı

D) Kubilay Hanlığı

E) Hazemşahlar

Çözüm:

Moğol devleti; Altın Orda, Kubilay Hanlığı, Çağatay Hanlığı ve İlhanlılılardır. Soruda sorulan Batu Han tarafında kurulan ve Timur tarafında yıkılan Moğol devleti Altın Orda devletidir.  Cevap: A

Soru14:

Büyük Selçuklu devletinin en parlak dönemini yaşatan,  en geniş sınırlara ulaştıran  Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Alp Arslan

B) Alp Tegin

C) Gazneli Mahmut

D) Melikşah

E) Tuğrul Bey

Çözüm:

Alp Arslan ve Tuğrul Bey'de Büyük Selçuklu devleti hükümdarlarındandır fakat  Büyük Selçuklu devletinin en parlak dönemini yaşatan,  en geniş sınırlara ulaştıran hükümdar Melikşah'dır. Cevap: D

Soru15:

Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğullarına son vermiş. Bunun üzerine halife Tuğrul Bey'e ............ unvanını vermiştir

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Sultan

B) Doğunun ve Batının hükümdarı

C) Ebul Feth

D) Hindistan fatihi

E) Büyük hükümdar

Çözüm:

Tuğrul Bey, Şii Büveyhoğullarına son vermesi üzeri üzerine halife Tuğrul Bey'e "Doğunun ve Batının hükümdarı" unvanını vermiştir Cevap:  B

Soru16:

Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk İslam devletlerinden olan Akkoyunluların özelliklerinden değildir?


A) Safeviler tarafından yıkılmışlardır

B) Dede Korkut hikâyelerini yazılı hale getirdiler

C) Alp Arslan tarafından kurulmuştur

D) Kuran-ı Kerim'i Arapçadan Türkçeye çevirmişlerdir

E) Otlukbeli savaşını yapmışlardır

Çözüm:

Alp Arslan, Büyük Selçuklu devleti hükümdarlarındandır. Akkoyunluların kurucu, "Kara Yülük Osman" dır, En parlak dönem ise "Uzun Hasan" dönemidir. Cevap: C

Soru17:

I.   Nesa

II.  Pasinler

III. Dandanakan

Yukarıda verilen savaşlardan hangisi yada hangileri Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti arasında olmuştur?


A) I

B) III

C) I, II

D) I, III

E)  I, II ve III

Çözüm:

Pasinler savaşı Büyük Selçuklu ve Bizans arasında olmuştur. Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan savaşlar Nesa, Serahs ve Dandanakan savaşlarıdır. Cevap: D

Soru18:

I.   Hıttin savaşıyla Kudüs'ü Haçlılardan geri almayı başarmışlardır

II.  III. Haçlı savaşının başlamasına neden olmuşlardır 

III. Mısır topraklarında kurulmuştur

Yukarıdakileri özellikleri verilen Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Timur Devleti

B) Memlukleri

C) Karahanlılar

D) Eyyubiler

E) Büyük Selçuklu Devleti

Çözüm:

Mısırda kurulan ve Hıttin savaşıyla Kudüs'ü Haçlılardan geri alan devlet Eyyubilerdir. Cevap: D

Soru19:

I.   Türk tarihinin ilk posta yapılanmasını kurmuşlardır

II.  Türkçeyi resmi dil olarak belirlemişlerdir

III. Semerkant medreselerini yapmışlardır

Yukarıda öncüllerde verilenlerden hangileri Karahanlıların özelliklerindendir?


A) I

B) II

C) III

D) I, III

E)  I, II ve III

Çözüm:

Öncüllerde verilenlerin hepsi Karahanlıların özelliklerindendir. Cevap: E

Soru20:

I.    Kurucusu Bayram Hoca

II.  Akkoyunlular tarafında siyasi varlıkları son bulmuştur

III. Azerbaycan'ın Türkleşmesine katkıları olmuştur

Yukarıda bazı özellikleri verilmekte olan Türk-İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Altın Orda

B) Büyük Selçuklu Devleti

C) Karakoyunlular

D) Memlukler

E) Babürler

Çözüm:

Soruda özellikleri verilen Türk İslam devleti Karakoyunlulardır. Cevap: C

bottom of page