top of page
Çapa 1

Peçenekler Hakkında

Peçenekler devletleşememişlerdir.  9. ve 11. Yüzyılları arasın da Karadeniz’in kuzey tarafında boylar şeklinde yaşamışlardır.


Peçenekler dış baskılar sonucunda balkanlara göç etmişlerdir. Balkanlarda yaşayan Macarların; bugünkü Macaristan topraklarına göç etmelerine neden olmuşlardır.

 

Peçenekler Ruslarla birçok mücadeleleri sürtüşmeleri olmuştur. Bu mücadeleler neticesinde Rusların Karadeniz'e inmelerine mani olmuşlardır.

 

Peçenekler Bizans ordularında ücretli asker olarak bulunmuşlardır.Tüm Türkler gibi askeri alanda çok iyi olan Peçenekler Bizansı askeri konularda etkilemişlerdir. ( ilk Türk devletlerinden olan Kıpçak (Kuman) ve Uzlar da Bizans da ücretli askerlik yapan diğer Türk kavimleridir. )

Bizans da ücretli askerlik yapan Peçenekler ;  1071 de Büyük Selçuklu ve Bizans arasında yapılan Malazgirt savaşında taraf değiştirerek Selçuklu safına geçmiştir. Malazgirt savaşında taraf değiştiren diğer bir Türk Kavimi de Uzlar dır. Selçuklu devleti safına geçen Peçenekler ve Uzlar sayesinde savaşı Büyük Selçuklu devleti kazanmıştır.

 

Peçenekler İstanbul'u kuşatan Çaka beye destek olmuşlardır.

 

Peçeneklerin siyasi varlıklarına Kıpçaklar (Kumanlar) tarafından son verilmiştir.

 

Peçenekler Kaşgarlı Mahmut'a ait Divan-i Lügat-it Türk adlı eserde ''Rum Yakınında oturan bir Türk bölüğü'' şeklinde  geçmektedir.  

Sevimli köpek yavrusu

Peçenekler Özeti

Peçenekler devlet kurmadan boy halinde yaşamış bir Türk boyudur.

Bizans devletinde ücretli asker olarak bulunmuşlardır..

Peçenekler; Malazgirt savaşında Uzlar la birlikte Büyük Selçuklu devleti safına geçmişlerdir. Böylelikle Peçenekler ve Uzlar Büyük Selçuklu devletinin savaşı kazanmasında büyük pay sahibi oldular. 

Çapa 2
Çapa 3

Peçenekler Soruları

Soru:  

I. Peçenekler

II. Uzlar

III. Avarlar

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Malazgirt savaşında taraf değiştirerek Selçuklu devleti safına geçmiştir?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I , II ve III

Çözüm: Bizans devletinde Kıpçaklar (Kuman), Peçenekler ve Uzlar ücretli askerlik yapmışlardır. Malazgirt savaşında Peçenekler ve Uzlar taraf değiştirerek Büyük Selçuklu devletini tarafına geçmiştir. Cevap: C

Soru:  Balkanlarda yaşamış olan Peçenekler aşağıda verilen hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

 

A) Hazarlar

B) Uygur Devleti

C) Ruslar

D) Çaka Beyliği

E) Kıpçak (Kumanlar )

Çözüm: Balkanlarda yaşamış olan Peçenekler ; Kıpçaklar (Kuman) tarafından yıkılmıştır. Cevap: E

Soru: Aşağıda verilen eserlerin hangisinde Peçeneklerden  ''Rum Yakınında oturan bir Türk bölüğü'' şeklinde bahsedilmektedir?

 

A) Siyasetname

B) Divan-i Lügat-it Türk

C) Kutadgu Bilig

D) Divan-ı Hikmet

E) Şehname

Çözüm: Peçeneklerden  ''Rum Yakınında oturan bir türk bölüğü'' şeklinde bahsedilen eser Kaşgarlı Mahmut`a ait olan "Divan-i Lügat-it Türk" dür.  Cevap: B

Soru:  

I. Avarlar

II. Bulgarlar

III. Çaka Beyliği

IV. Osmanlı devleti


Peçenekler Yukarı verilen devletlerden hangisi yada hangilerine İstanbul’u kuşatması konusunda yardım etmiştir?

 

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) Yalnız IV

E) II ve III

Çözüm: Öncüller verilen devletlerin hepsi İstanbul’u kuşatan Türk devletleridir. Peçenekler bu devletlerden sadece Çaka beyliğine yardım etmiştir Cevap: C

bottom of page