top of page
Çapa 1

Avarlar Hakkında

Avarlar Orta Asya’da Ötüken merkezli devletlerini kurmuştur.Avarlar Köktürk kaynaklarında Apar,  Çin kaynaklarında Juan-Juan,  Bizans ve Arap kaynaklarında ise Avar olarak geçmektedir.


Avarların içinde yaşayan Köktürkler isyan edip kendi devletini kurup Avarlarla mücadele içine girdiler. Avarlar Köktürklerle ettiği mücadeleyi kaybedip 552 yılında Karadeniz’in kuzeyinden doğru Avrupa’ya göç etmek zorunda kaldı.


Avarlar ikinci devletlerini Bayan Han (Bayan Kağan) önderliğinde Orta Avrupa’da (Macaristan topraklarında) tekrar kurdu. Bayan ismi Kağanın adıdır, Bayan Han erkektir.


Avrupaya giden Avarlar Avrupa’da Hristiyanlaşmıştır. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olmuştur.

Avarlar Slavların göç etmesine sebep oldular. Balkanlara göç eden Slav toplulukları balkanları slavlaştırdılar. Avarlar dolaylı olarak Balkanların Slavlaşmasını sağlamış oldular.


Not:  Avarlar Hem Orta Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır.


Bayan Kağan döneminde (619 ve 626 yıllarında) Sasanilerle birlik olup İstanbul’u 2 kez kuşatmışlardır. İki kuşatmada başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İstanbul’u kuşatmalarındaki amaçları İpek yoluna hakim olmaktı. Avarlar İstanbul’u kuşatarak İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti olmuştur.


Hatırlatma: İstanbul’u kuşatan diğer Türk devletleri Bulgarlar, Çaka beyliği ve Osmanlı devletidir.


Avarlar üzengiyi Avrupa’ya taşımıştır. (Üzengiyi Avrupa’ya taşıyan diğer bir devler Avrupa Hun devletidir)


Hatırlatma: Üzengiyi İskitler (Sakalar) bulmuştur.

 

Avarlar; Germen ve Slavlara; ordu düzeni, devlet teşkilatlanması ve sanat alanlarında örnek olmuşlardır.

Avarlar 805 tarihinde Franklarla yaptıkları mücadele sonucunda yıkılmıştır.

Sevimli köpek yavrusu

Avarlar Özeti

Avarlar hem orta Asya’da hem Avrupa’da devlet kurmuştur.


Avrupa’da kurdukları devleti Bayan Han önderliğinde kurmuşlardır.


İstanbul’u Sasanilerle birlik olup 2 kez kuşatmışlardır. Avarlar İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir. İlk Hristiyan olan Türk devletidir.


Üzengiyi Avrupa’ya taşımışlardır (Hunlarla birlikte).  

 

Franklar tarafından yıkılmışlardır

Çapa 2
Çapa 3

Avarlar Soruları

Soru: Köktürk kaynaklarında Apar adıyla, Çin kaynaklarında Juan Juan adıyla geçen ve İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çaka Beyliği

B) Avarlar

C) Bulgarlar

D) Peçenekler

E) Karluklar

Çözüm:  Köktürk kaynaklarında Apar adıyla, Çin kaynaklarında Juan Juan adıyla geçen ve İstanbul’u ilk kuşatan Türk devleti Avarlardır.  Cevap: B

Soru: Avarlara hangi büyük Türk devleti son vermiştir?

                       

A) Uygurlar

B) Çinliler

C) Hazarlar

D) Franklar

E) I. Köktürk Devleti

Çözüm:  Avarlar hem orta Asya’da hem Avrupa’da teşkilatlı devlet kurmuşlardır. Orta Asyadaki devletlerine I. Köktürk devleti son vermiştir. Avrupa tekrar devlet kuran Avarlar bu seferde devletlerine Franklar tarafından son verilmiştir. Soruda hangi Türk devleti diye sorduğu için Franklar doğru cevap olamaz çünkü franklar Türk değildir. O yüzden I. Köktürk devletin doğru cevap olarak alıyoruz. Cevap: E

Soru: Avrupa’ya göç eden Avarlar hangi bölgeye yerleşmiştir? 


A) Uygur topraklarına

B) Macaristan’a

C) Bizans topraklarına

D) Türkmenistan’a

E) Sibirya’ya

Çözüm:  Avarlar hem Orta Asya’da hem Avrupa da devlet kurmuşlardır. Orta Asyadaki devletlerini Ötükende kuran Avarlar, Avrupa’ya göç ettikten sonra Macaristan topraklarında (Orta Avrupa’da) yeni devletlerini kurmuştur. Cevap: B

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Juan Juan olarak bilinen Avarların özelliklerinden değildir?

                       

A) İstanbul’u 2 kez kuşatmıştır.

B) ilk Hristiyan olan Türk devletidir

C) Avrupa da Bayan Kağan tarafın kurulmuştur

D) Franklar tarafından yıkılmıştırlar

E) Üzengiyi bulan Türk devletidir.

Çözüm:  Üzengiyi İskitler (Sakalar ) bulmuştur. Avarlar sadece Üzengiyi Hunlarla birlikte Avrupa’ya taşımıştır. Cevap: E

bottom of page